Voorwaarden #LoveNaturePledge

1.0 Voorwaarden #LoveNaturePledge

1.1 Volgens de regels van Instagram wordt deze #LoveNaturePledge-wedstrijd op geen enkele wijze gesponsord of LoveNature Pledgebeheerd door Instagram Inc. / Twitter of hiermee in verband gebracht.

1.2 Door deelname bevestigen deelnemers dat zij 13 jaar of ouder zijn, vrijwaren zij Instagram / Twitter van elke verantwoordelijkheid en gaan zij akkoord met de voorwaarden van Instagram / Twitter.

1.3 De promotieactie wordt georganiseerd door Brabantia Branding B.V. (verder te noemen ‘Brabantia’) en is bedoeld om het merk Brabantia te promoten door het weggeven van prijzen aan de winnaars van de promotieactie. Brabantia is statutair gevestigd in De Haak 14, 5555 XK Valkenswaard, Nederlanda (handelsregisternummer 17028708).

1.4 Door deelname aan de promotieactie gaat de deelnemer akkoord met de voorwaarden van deze actie.

2.0 Wijze van deelname

Doe de pledge (belofte) dat je 30 dagen lang je wasjes aan de lijn droogt. Natuurlijk en groen drogen dus, zonder wasdroger.

Deel je droogfoto’s of was & droogtips op Twitter/Instagram met de hashtag #LoveNaturePledge

3.0

1 x prijzenpakket ter waarde van € 300

De absolute #LoveNature kampioen wint een prijzenpakket van € 300 (met een WallFix of droogmolen, Stapelbare Wasbox en een Raspberry strijkplank!). We planten bovendien 50 bomen in jouw naam.

4.0 Looptijd

4.1 De promotieactie loopt van 13 mei tot en met 13 juni 2016 (23.59 uur GMT); buiten dit tijdsbestek is deelname aan de actie niet mogelijk.

4.2 De winnaar ontvangt een #LoveNaturePledge-pakket ter waarde van € 300.

4.3 Brabantia zal eventueel door de prijswinnaars van de actie verschuldigde belastingen voor haar rekening nemen zodra daartoe een verzoek wordt ingediend.

5.0 Deelnameregels

5.1 Zolang de promotieactie loopt, kunnen particulieren van alle nationaliteiten hieraan deelnemen, mits zij aan de gestelde leeftijdseis voldoen.

5.2 Minderjarigen mogen deelnemen mits zij voorafgaand kunnen aantonen dat zij daarvoor toestemming hebben gekregen van een ouder of voogd. Brabantia behoudt zich het recht voor om een schriftelijk bewijs van de leeftijd van deelnemers en/of van de bedoelde toestemming te vragen, dat vervolgens per omgaande door de deelnemer moet worden verstrekt. Daarbij bestaat het risico dat de deelnemer van de promotieactie wordt uitgesloten. In dat geval zullen de verstrekte persoonsgegevens worden vernietigd.

5.3 Deelnemers mogen meerdere keren aan de promotieactie deelnemen, tenzij dat gebeurt door middel van geautomatiseerde systemen (met inbegrip van maar niet beperkt tot bots).

5.4 Werknemers van Brabantia en hun familieleden, alsmede vertegenwoordigers/organisatoren van de promotieactie zijn van deelname uitgesloten.

5.5 Deelname aan deze promotieactie kan alleen online via Instagram / Twitter, door het invullen van de gevraagde en andere gegevens en het aanvaarden van de actievoorwaarden.

5.6 Deelname aan de promotieactie is gratis. De kosten voor de toegang tot en het gebruik van het internet via een provider komen voor rekening van de deelnemer.

5.7 Door deel te nemen aan de promotieactie verleent de deelnemer Brabantia het eeuwigdurende recht zijn/haar inzending in gewijzigde of ongewijzigde vorm voor elk willekeurig medium te gebruiken. Brabantia is niet verplicht de namen van de deelnemers voor dat doeleinde te vermelden.

6.0 Kiezen van de winnaar

6.1 De winnaar zal worden gekozen door een onafhankelijke jury die de inzendingen zal beoordelen. De jury zal zich inspannen om de ontvangen en geldig bevonden inzendingen binnen 10 werkdagen na afloop van de actieperiode te beoordelen.

6.2 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. In het geval van een geschil tussen een deelnemer en Brabantia, is het oordeel van Brabantia bindend. De winnaar kan ook op de website, in sociale media en eventueel via andere communicatiemiddelen worden bekendgemaakt.

6.3 Brabantia zal met de winnaars contact opnemen via de opgegeven contactgegevens. Indien het Brabantia niet lukt binnen 5 werkdagen contact te leggen met de winnaar, zal de prijs aan een andere deelnemer worden toegewezen.

6.4 Niet-winnende deelnemers zullen geen bericht ontvangen en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

6.5 Alle prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingeruild voor geld of andere prijzen. Indien een prijs wordt geweigerd of om welke reden dan ook niet wordt aanvaard, zal die naar Brabantia worden teruggestuurd.

7.0 Aansprakelijkheid

7.1 Deelname is voor risico van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een correcte gegevensinvoer en inzending. Brabantia kan, onder andere, geen garanties bieden dat de actiesite foutloos werkt en dat alle ingevoerde gegevens en inzendingen correct en volledig worden ontvangen en verwerkt.

7.2 Brabantia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die de deelnemer lijdt door deelname aan de promotieactie, door toedoen van onrechtmatig handelen van derden in verband met de actiesite en/of het dataverwerkingssysteem of door de ontoegankelijkheid, aanpassing of vernietiging van gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot hacking, kraken, toevoeging van programmacode (virus of malware) of een ddos-aanval.

7.3 De deelnemer garandeert over de vereiste leeftijd te beschikken en met zijn/haar deelname en/of inzending geen intellectuele eigendomsrechten van derden of andere rechten te schenden en hiermee geen andere onrechtmatige daad te verrichten en vrijwaart bovendien Brabantia van claims van derden dienaangaande.

7.4 Brabantia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit deze promotieactie of de door haar beschikbaar gestelde prijzen. Brabantia biedt geen enkele garantie ten aanzien van de door haar ter beschikking gestelde prijzen.

7.5 Brabantia is niet verantwoordelijk voor onregelmatigheden van post- of transportdiensten (bijv. vertragingen, stakingen, schade of verlies). Indien de winnaar, een medebewoner of een buur de per aangetekende post verstuurde prijs niet in ontvangst kan nemen, moet de winnaar de prijs op een later moment in ontvangst nemen (bijv. op het postkantoor). De uitvoerder kan dan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de prijs niet door de winnaar wordt geïnd of een onbevoegde de prijs in ontvangst neemt, zelfs niet indien de post- of transportdienst geen kennisgeving of bericht heeft achtergelaten of deze kennisgeving of dit bericht verloren is gegaan of op onaanvaardbare wijze is beschadigd.

8.0 Voorbehoud

8.1 Brabantia behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving:

a) deelnemers van deelname aan de promotieactie uit te sluiten, indien zij van mening is dat deelnemers hiervan misbruik maken, de actievoorwaarden niet naleven, frauduleus handelen en/of pogingen doen de promotieactie op onrechtmatige wijze te beïnvloeden;

b) wijzigingen en verbeteringen op de actiesite aan te brengen of de toegang tot deze site te beperken en/of te beëindigen;

c) het prijspakket te wijzigen indien een van de artikelen uit het pakket niet op voorraad is. In dat geval zal een vervangend artikel van gelijke waarde of een hogere waarde aan het prijspakket worden toegevoegd;

d) deze actievoorwaarden en/of andere voorwaarden te verbeteren, de prijzen aan te passen of de promotieactie vervroegd te beëindigen indien zij dat nodig acht;

e) de promotieactie aan te passen aan wet- en regelgeving. Alle informatie is onder voorbehoud van wijzigingen en type- en/of zetfouten.

9.0 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op deze promotieactie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank. Daarbij geldt de volgende uitzondering. Indien een particuliere deelnemer gevestigd is in een ander land, is het recht van het betreffende land van toepassing op deze promotieactie en daaruit voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde lokale rechtbank.

9.2 Deze voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld. Bij verschillen tussen een vertaling en de oorspronkelijke Nederlandse versie, geldt de inhoud van de Nederlandse versie.

10.0 Persoonsgegevens

10.1 De gegevens die Brabantia verzamelt en verwerkt in het kader van deze promotieactie, worden uitsluitend voor dat doeleinde gebruikt en zullen onmiddellijk na afloop van de actie worden vernietigd. Uitsluitend de gegevens van deelnemers die hebben aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van toekomstige promotieacties, zullen worden bewaard. Brabantia zal de gegevens van deelnemers verwerken met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.

10.2 Door deel te nemen aan de promotieactie stemt de deelnemer ermee in dat Brabantia hem/haar informatie over deze actie en over andere diensten en producten van Brabantia toestuurt. Naast de gelegenheid die wordt geboden de toestemming voor de toezending van informatie aan hem/haar in te trekken, heeft de deelnemer te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken op de aangegeven wijze of, bij het ontbreken daarvan, door middel van een eenduidige schriftelijke kennisgeving per e-mail.

10.3 Brabantia gaat bij de verwerking van persoonsgegevens uiterst zorgvuldig en volgens haar wettelijke verplichtingen te werk.

10.4 Vragen, klachten en verzoeken met betrekking tot deze promotieactie kunnen gericht worden aan competitions@brabantia.com

Voorwaarden #LoveNaturePledge was last modified: September 26th, 2016 by Aime